top of page

Integriteit & Toezicht

Integriteit & Toezicht

Onze expertise en gedegen ervaring als externe bedrijfsjurist, sparringpartner en toezichthouder voor diverse organisaties zetten wij ook in bij ons werk als adviseur Integriteit, Vertrouwenspersoon of Meldpersoon. Wij denken mee, en ondersteunen de organisatie scherp te blijven, kunnen spiegelen en conflicten neutraliseren. Kijkend van buitenaf naar de dynamiek in een organisatie, brengen wij een positieve en neutrale blik en expertise in.

Wanda over Integriteit & Toezicht:

Integriteit is afgeleid van het Latijn en dan betekent het “heelheid” ongeschonden zijn. Een prachtige uitleg van de betekenis van sociale en zakelijke integriteit.

In organisaties is voor het onderwerp integriteit belangrijk dat eerst vastgesteld wordt wat de organisatie onder integriteit verstaat. Er moeten hierover dus afspraken zijn, wat is het referentiekader, wat zijn de waarden, wat is het DNA van het bedrijf. Afhankelijk van de branche waarin de organisatie optreedt kan het kader ook al gevormd zijn door externe regelgeving, denk aan de advocatuur, banken en overheid.

 

Sociale integriteit is al vastgelegd, het omvat grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, intimidatie, pesten en discriminatie. Op zakelijk gebied kan je denken aan milieudelicten, misbruik van data, fraude, misbruik van posities, omkoping. Dilemma’s en schending van de gedragscodes dient gesignaleerd en besproken te worden, misstanden dienen aangekaart en opgelost te worden. Er dient een vangnet te zijn voor de medewerkers en leidinggevenden, de vertrouwenspersoon kan hier een rol in spelen. Van belang is dat de meldingen en de gesprekken, vertrouwelijk zijn, en anoniem, wanneer het kan.

Wanneer een melding gemaakt dient te worden over zakelijke misstanden, dan kan dit via de Meldpersoon. Dit is de persoon die namens de organisatie de melding in ontvangst neemt. Vaak gaat dit via een portal waarbij je volledig anoniem kunt communiceren. Bij een melding gaat het Meldprotocol Klokkenluiden in werking. Op basis van een triage wordt dan bekeken of onderzoek gewenst is, en zo ja welk onderzoek, en welke expertise nodig is.

 

De vertrouwenspersoon, de meldregelingen en de meldpersoon valt allemaal binnen het kader van de compliance eisen waar een organisatie aan dient te voldoen. Een goede invoering met juiste communicatie en training over de regelingen, werkt mee aan een veilige werkomgeving, een zogenaamde "speak up" cultuur. Uit onderzoek blijkt dat in zo'n cultuur betere en creatievere prestaties worden geleverd. 

Je kunt denken aan de volgende onderwerpen:
Zuiver Integriteit & Toezicht

 • Optreden als externe Vertrouwenspersoon

 • Fungeren als externe Meldpersoon 

 • Opstellen en invoeren beleid, protocollen sociale en zakelijke integriteit, Klokkenluidersregelingen

 • Toetsen en evalueren van bestaande integriteitsregelingen 

 • Invoeren en/of aanpassen Klokkenluidersregelingen

 • In samenwerking met partners uitvoeren van triage en onderzoek meldingen 

 • In samenwerking met partners invoeren van meldsystemen, meldportals en rapportage systemen

 • Advies en sparringpartner integriteitsvraagstukken

 • Training en voorlichting over zakelijke en sociale integriteit

 • Privacytoets en evaluatie op bestaande en nieuwe integriteitssystemen en regelingen

 • Optreden als Lid Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen

”The truth is not always beautiful, nor beautiful words the truth.”

- Lao Tzu

bottom of page